منتديات داماس


Moved to new forum, Click Here to register

احدث اسطوانة HIREN BOOT CD9.8

Hiren's BootCD 9.8
تحميل احدث اصدار من هنا
https://www.damasgate.com/vb/t276349/
All in One Bootable CD which has all these utilities

Partition Tools
Partition Magic Pro 8.05 Best software to partition hard drive

Acronis Disk Director 10.0.2160 Popular disk management functions in a single suite

Paragon Partition Manager 7.0.1274 Universal tool for partitions

Partition Commander 9.01 The safe way to partition your hard drive,with undo feature

Ranish Partition Manager 2.44 a boot manager and hard disk partitioner.

The Partition Resizer 1.3.4 move and resize your partitions in one step and more.

Smart Fdisk 2.05 a simple harddisk partition manager

SPecial Fdisk 2000.03t SPFDISK a partition tool.

eXtended Fdisk 0.9.3 XFDISK allows easy partition creation and edition

GDisk 1.1.1 Complete replacement for the DOS FDISK utility and more.

Super Fdisk 1.0 Create, delete, format partitions drives without destroying data.

Partition Table Editor 8.0 Partition Table and Boot Record Editor
Backup Tools
ImageCenter 5.6 (Drive Image 2002) Best software to clone hard drive

Norton Ghost 11.5 Similar to Drive Image (with usb/scsi support)

Acronis True Image 8.1.945 Create an exact disk image for complete system backup and disk cloning.

Partition Saving 3.71 A tool to backup/restore partitions. (SavePart.exe)

COPYR.DMA Build013 A Tool for making copies of hard disks with bad sectors

DriveImageXML 2.02 backup any drive/partition to an image file, even if the drive is currently in use

Drive SnapShot 1.39 creates an exact Disk Image of your system into a file while windows is running.

Ghost Image Explorer 11.5 to add/remove/extract files from Ghost image file

DriveImage Explorer 5.0 to add/remove/extract files from Drive image file

WhitSoft File Splitter 4.5a a Small File Split-Join Tool

Express Burn 4.25 CD/DVD Burner Program to create and record CDs/DVDs, also create/burn .iso and .nrg images

Smart Driver Backup 2.12 Easy backup of your Windows device drivers (also works from PE)

Double Driver 1.0 Driver Backup and Restore tool

DriverBackup! 1.0.3 Another handy tool to backup drivers
Recovery Tools
Active Partition Recovery 3.0 To Recover a Deleted partition.

Active Uneraser 3.0 To recover deleted files and folders on FAT and NTFS systems.

Ontrack Easy Recovery Pro 6.10 To Recover data that has been deleted/virus attack

Winternals Disk Commander 1.1 more than just a standard deleted-file recovery utility

TestDisk 6.10 Tool to check and undelete partition.

Lost & Found 1.06 a good old data recovery software.

DiyDataRecovery Diskpatch 2.1.100 An excellent data recovery software.

Prosoft Media Tools 5.0 v1.1.2.64 Another excellent data recovery software with many other options.

PhotoRec 6.10 File and pictures recovery Tool.

Winsock 2 Fix for 9x to fix corrupted Winsock2 information by poorly written Internet programs

XP TCP/IP Repair 1.0 Repair your Windows XP Winsock and TCP/IP registry errors

Active Undelete 5.5 a tool to recover deleted files

Restoration 3.2.13 a tool to recover deleted files

GetDataBack for FAT 2.31 Data recovery software for FAT file systems

GetDataBack for NTFS 2.31 Data recovery software for NTFS file systems

Recuva 1.24.399 Restore deleted files from Hard Drive, Digital Camera Memory Card, usb mp3 player...

Partition Find and Mount 2.3.1 Partition Find and Mount software is designed to find lost or deleted partitions

Unstoppable Copier 4b Allows you to copy files from disks with problems such as bad sectors,
scratches or that just give errors when reading data.
Testing Tools
System Speed Test 4.78 it tests CPU, harddrive, ect.

PC-Check 6.5 Easy to use hardware tests

Ontrack Data Advisor 5.0 Powerful diagnostic tool for assessing the condition of your computer

The Troubleshooter 7.02 all kind of hardware testing tool

PC Doctor 2004 a benchmarking and information tool

CPU/Video/Disk Performance Test 5.7 a tool to test cpu, video, and disk

Test Hard Disk Drive 1.0 a tool to test Hard Disk Drive

Disk Speed1.0 Hard Disk Drive Speed Testing Tool

S&M Stress Test 1.9.1 cpu/hdd/memory benchmarking and information tool, including temperatures/fan speeds/voltages

Monitor Tester 1.0 Allows you to test CRT/LCD/TFT screens for dead pixels and diffective screens
RAM (Memory) Testing Tools
GoldMemory 5.07 RAM Test utility

Memtest86+ 2.11 PC Memory Test

MemTest 1.0 a Memory Testing Tool
Hard Disk Tools
Hard Disk Diagnostic Utilities Seagate Seatools Graphical v2.13b
SeaTools for Dos 1.10
Western Digital Data Lifeguard Tools 11.2
Western Digital Diagnostics (DLGDIAG) 5.04f
Maxtor PowerMax 4.23
Maxtor amset utility 4.0
Maxtor(or any Hdd) Low Level Formatter 1.1
Fujitsu HDD Diagnostic Tool 7.00
Fujitsu IDE Low Level Format 1.0
Samsung HDD Utility(HUTIL) 2.10
Samsung Disk Diagnose (SHDIAG) 1.28
Samsung The Drive Diagnostic Utility (ESTOOL) 2.11
IBM/Hitachi Drive Fitness Test 4.14
IBM/Hitachi Feature Tool 2.11
Gateway GwScan 5.12
ExcelStor's ESTest 4.50
MHDD 4.6
WDClear 1.30
Toshiba Hard Disk Diagnostic 2.00b

HDD Regenerator 1.51 to recover a bad hard drive

HDAT2 4.53 main function is testing and repair (regenerates) bad sectors for detected devices

Ontrack Disk Manager 9.57 Disk Test/Format/Maintenance tool.

Norton Disk Doctor 2002 a tool to repair a damaged disk, or to diagnose your hard drive.

Norton Disk Editor 2002 a powerful disk editing, manual data recovery tool.

Hard Disk Sentinel 0.04 Hard Disk health, performance and temperature monitoring tool.

Active Kill Disk 4.1 Securely overwrites and destroys all data on physical drive.

SmartUDM 2.00 Hard Disk Drive S.M.A.R.T. Viewer.

Victoria 3.33e and 3.52rus a freeware program for low-level HDD diagnostics

HDD Erase 4.0 Secure erase using a special feature built into most newer hard drives

HDD Scan 3.1 This is a Low-level HDD diagnostic tool, it scans surface find bad sectors etc.

HDTune 2.55 Hard disk benchmarking and information tool.

Data Shredder 1.0 A tool to Erase disk and files (also wipe free space) securely
System Information Tools
Aida16 2.14 a system information tool, extracts details of all components of the PC

PCI and AGP info Tool (0903) The PCI System information & Exploration tool.

System Analyser 5.3u View extensive information about your hardware

Navratil Software System Information 0.60.32 High-end professional system information tool

Astra 5.41 Advanced System info Tool and Reporting Assistant

HWiNFO 5.2.5 a powerful system information utility

PC-Config 9.33 Complete hardware detection of your computer

SysChk 2.46 Find out exactly what is under the hood of your PC

CPU Identification utility 1.16 Detailed information on CPU (CHKCPU.EXE)

CTIA CPU Information 2.7 another CPU information tool

Drive Temperature 1.0 Hard Disk Drive temperature meter

PC Wizard 2008.1.871 Powerful system information/benchmark utility designed especially for detection of hardware.

SIW 2009-02-24 Gathers detailed information about your system properties and settings.

CPU-Z 1.50 It gathers information on some of the main devices of your system

PCI 32 Sniffer 1.4 (0903) device information tool (similar to unknown devices)

Unknown Devices 1.2 (0903) helps you find what those unknown devices in Device Manager really are
MBR (Master Boot Record) Tools
MBRWork 1.07b a utility to perform some common and uncommon MBR functions

MBR Tool 2.2.100 backup, verify, restore, edit, refresh, remove, display, re-write...

DiskMan4 all in one tool for cmos, bios, bootrecord and more

BootFix Utility Run this utility if you get 'Invalid system disk'

MBR SAVE / RESTORE 2.1 BootSave and BootRest tools to save / restore MBR

Boot Partition 2.60 add Partition in the Windows NT/2000/XP Multi-boot loader

Partition Table Doctor 3.5 a tool to repair/modify mbr, bootsector, partition table

Smart Boot Manager 3.7.1 a multi boot manager

Bootmagic 8.0 This tool is for multi boot operating systems

MBRWizard 2.0b Directly update and modify the MBR (Master Boot Record)
BIOS / CMOS Tools
CMOS 0.93 CMOS Save / Restore Tool

BIOS Cracker 4.8 BIOS password remover (cmospwd)

BIOS Cracker 1.4 BIOS password remover (cmospwc)

BIOS Utility 1.35.0 BIOS Informations, password, beep codes and more.

!BIOS 3.20 a powerfull utility for bios and cmos

DISKMAN4 a powerful all in one utility

UniFlash 1.40 bios flash utility

Kill CMOS a tiny utility to wipe cmos

Award DMI Configuration Utility 2.43 DMI Configuration utility for modifying/viewing the MIDF contents.
MultiMedia Tools
Picture Viewer 1.94 Picture viewer for dos, supports more then 40 filetypes.

QuickView Pro 2.58 movie viewer for dos, supports many format including divx.

MpxPlay 1.56 a small Music Player for dos
Password Tools
Active Password Changer 3.0.420 To Reset User Password on windows NT/2000/XP/2003/Vista (FAT/NTFS)

Offline NT/2K/XP Password Changer utility to reset windows nt/2000/xp administrator/user password.

Registry Reanimator 1.02 Check and Restore structure of the Damaged Registry files of NT/2K/XP

NTPWD utility to reset windows nt/2000/xp administrator/user password.

Registry Viewer 4.2 Registry Viewer/Editor for Win9x/Me/NT/2K/XP

ATAPWD 1.2 Hard Disk Password Utility

Content Advisor Password Remover 1.0 It Removes Content Advisor Password from Internet Explorer

Password Renew 1.1 Utility to (re)set windows passwords

WindowsGate 1.1 Enables/Disables Windows logon password validation

WinKeyFinder 1.73 Allows you to View and Change Windows XP/2003 Product Keys, backup and restore
activation related files, backup Microsoft Office 97, 2000 SP2, XP/2003 keys etc.

XP Key Reader 2.7 Can decode the XP-key on Local or Remote systems

ProduKey 1.35 Recovers lost the product key of your Windows/Office

Wireless Key View 1.20 Recovers all wireless network keys (WEP/WPA) stored in your computer by WZC
NTFS (FileSystems) Tools
NTFS Dos Pro 5.0 To access ntfs partitions from Dos

NTFS 4 Dos 1.9 To access ntfs partitions from Dos

Paragon Mount Everything 3.0 To access NTFS, Ext2FS, Ext3FS partitions from dos

NTFS Dos 3.02 To access ntfs partitions from Dos

EditBINI 1.01 to Edit boot.ini on NTFS Partition
Browsers / File Managers
Volkov Commander 4.99 Dos File Manager with LongFileName/ntfs support
(Similar to Norton Commander)

Dos Command Center 5.1 Classic dos-based file manager.

File Wizard 1.35 a file manager - colored files, drag and drop copy, move, delete etc.

File Maven 3.5 an advanced Dos file manager with high speed PC-to-PC file
transfers via serial or parallel cable

FastLynx 2.0 Dos file manager with Pc to Pc file transfer capability

LapLink 5.0 the smart way to transfer files and directories between PCs.

Dos Navigator 6.4.0 Dos File Manager, Norton Commander clone but has much more features.

Mini Windows 98 Can run from Ram Drive, with ntfs support,
Added 7-Zip, Disk Defragmenter, Notepad / RichText Editor,
Image Viewer, .avi .mpg .divx .xvid Movie Player, etc...

7-Zip 4.65 File Manager/Archiver Supports 7z, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR, RAR, CAB, ISO, ARJ, LZH, CHM, MSI, WIM, Z, CPIO, RPM, DEB and NSIS formats

Off By One Browser 3.5d an independent web browser that runs completely self- contained
Other Tools
Ghost Walker 11.5 utility that changes the security ID (SID) for Windows NT, 2000 and XP

DosCDroast beta 2 Dos CD Burning Tools

Universal TCP/IP Network 6.4 MSDOS Network Client to connect via TCP/IP to a Microsoft based
network. The network can either be a peer-to-peer or a server based
network, it contains 91 different network card drivers

NewSID 4.10 utility that changes the security ID (SID) for Windows NT, 2000 and XP

Registry Editor PE 0.9c Easy editing of remote registry hives and user profiles
Dos Tools
USB CD-Rom Driver 1 Standard usb_cd.sys driver for cd drive

Universal USB Driver 2 Panasonic v2.20 ASPI Manager for USB mass storage

ASUSTeK USB Driver 3 ASUS USB CD-ROM Device Driver Version 1.00

SCSI Support SCSI Drivers for Dos

SATA Support SATA Driver (gcdrom.sys) and JMicron JMB361 (xcdrom.sys) for Dos

1394 Firewire Support 1394 Firewire Drivers for Dos

Interlnk support at COM1 To access another computer from COM port

Interlnk support at LPT1 To access another computer from LPT port

and too many great dos tools very good collection of dos utilities
extract.exepkzip.exepkunzip.exeunrar.exe rar.exeace.exelha.exegzip.exeuharcd.exem ouse.comattrib.comdeltree.exexcopy.exedi skcopy.comimgExtrc.exeundelete.comedit.c omfdisk.exefdisk2.exefdisk3.exelf.exedel part.exewipe.comzap.comformat.commove.ex emore.comfind.exehex.exedebug.exesplit.e xemem.exemi.comsys.comsmartdrv.exexmsdsk .exekiller.exeshare.exescandisk.exescanr eg.exeguest.exedoskey.exeduse.exebiosdtc t.exesetver.exeintersvr.exeinterlnk.exel oadlin.exelfndos.exedoslfn.comCleaners
SpaceMonger 1.4 keeping track of the free space on your computer

WinDirStat 1.1.2.80 a disk usage statistics viewer and cleanup tool for Windows.

CCleaner 2.17.853 Crap Cleaner is a freeware system optimization and privacy tool
Optimizers
PageDfrg 2.32 System file Defragmenter For NT/2k/XP

NT Registry Optimizer 1.1j Registry Optimization for Windows NT/2000/2003/XP/Vista

DefragNT 1.9 This tool presents the user with many options for disk defragmenting

JkDefrag 3.36 Free disk defragment and optimize utility for Windows 2000/2003/XP/Vista
Process Tools
IB Process Manager 1.04 a little process manager for 9x/2k, shows dll info etc.

Process Explorer 11.33 shows you information about which handles and DLLs processes have opened or loaded

Pocket KillBox 2.0.0.978 can be used to get rid of files that stubbornly refuse to allow you to delete them

Unlocker 1.8.7 This tool can delete file/folder when you get this message - Cannot delete file:
Access is denied, The file is in use by another program etc.

CurrPorts 1.60 displays the list of all currently opened TCP and UDP ports on your computer
Startup Tools
Autoruns 9.39 Displays All the entries from startup folder, Run, RunOnce, and other Registry keys,
Explorer shell extensions,toolbars, browser helper objects, Winlogon notifications,
auto-start services, Scheduled Tasks, Winsock, LSA Providers, Remove Drivers
and much more which helps to remove nasty spyware/adware and viruses.

Silent Runners Revision 59 A free script that helps detect spyware, malware and adware in the startup process

Startup Control Panel 2.8 a tool to edit startup programs

Startup Monitor 1.02 it notifies you when any program registers itself to run at system startup

HijackThis 2.0.2 a general homepage hijackers detector and remover and more
Tweakers
Dial a Fix 0.60.0.24 Fix errors and problems with COM/ActiveX object errors and missing registry entries,
Automatic Updates, SSL, HTTPS, and Cryptography service (signing/verification)
issues, Reinstall internet explorer etc. comes with the policy scanner

Ultimate Windows Tweaker 1.0 A TweakUI Utility for tweaking and optimizing Windows Vista

TweakUI 2.10 This PowerToy gives you access to system settings that are not exposed in the Windows Xp

Xp-AntiSpy 3.97.2 it tweaks some Windows XP functions, and disables some unneeded Windows services quickly

Shell Extensions Manager (ShellExView) 1.36 An excellent tool to View and Manage all installed Context-menu/Shell extensions

EzPcFix 1.0.0.16 Helpful tool when trying to remove viruses, spyware, and malware
Antivirus Tools
ClamWin Antivirus 0.94.1 (0903) a free antivirus, GNU GPL Open Source Virus Scanner

Spybot - Search & Destroy 1.6.2 (0903) Application to scan for spyware, adware, hijackers and other malicious software.

SpywareBlaster 4.1 (0903) Prevent the installation of spyware and other potentially unwanted software.

SmitFraudFix 2.400 This removes Some of the popular Desktop Hijack malware

ComboFix (0903) Designed to cleanup malware infections and restore settings modified by malware

CWShredder 2.19 Popular CoolWebSearch Trojan Remover tool

RootkitRevealer 1.7.1 Rootkit Revealer is an advanced patent-pending root kit detection utility.

Ad-Aware SE Personal 1.06 (0903) find and remove spyware, adware, dialers etc. (a must have tool)
Hiren's Bootcd 9.8 (158MB)
Do you have any useful tools to add in this BootCD

ورابط التحميل مباشر
تم التحرير
وياريت اللي يحمل الاسطوانة يرد يا جماعة لان الاسطوانة اتعمل فيها مجهود علشان اجيبهالكم ..............وشكرا

المواضيع المشابهه

مشكلة في اسطوانة hiren boot cd 15 rebuild

استفسار عن Mini XP الموجود في اسطوانة Hiren's Boot

شرح دمج : Hiren's Boot - Win XP - Win 7 فى اسطوانة وتعمل من الـفلاش

اسطوانة : Hiren's BootCD v11.0 + اسطوانة Ultimate Boot CD v5.0 . اتنين فى واحد

أخيرا اسطوانة عملاق الصيانة Hiren's Boot CD 9.6


ناس كتير زوار وواضح انهم مش عايزين يردوا................................... ....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


يمنع وضع روابط لمواقع ومنتديات أخرى ..

قم بوضع الروابط بشكل مباشر في المرات القادمة ..

يحفظ
أدوات الموضوع

الانتقال السريع

DamasGate Engineering Community